Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

Sommige mensen komen in je leven als zegeningen, anderen als lessen.

(moeder Teresa)

 

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

10-11: ds. F. Welbedacht

1e collecte: leprazending

2e collecte: dorpskerken

 

16-11: Stiltviering

Ysbrechtum: 19.00 uur

 

17-11: ds. J.W. Nieboer

Fryske Tsjinst

1 collecte: pastoraat

2e collecte: kerk

 

OPBRENGST COLLECTES

maand oktober

diaconie: € 401,64

(4 collectes)

kerk: € 110,25

(2 collectes)

 

COLLECTE KERKRENTMEESTERLIJK WERK

Op zondag10 november is er een collecte voor Dorpskerken. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en om actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Men helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Soms echter ontbreken mensen en middelen hiervoor.

Namens de Kerkrentmeesters: fh

 

DIACONIECOLLECTES

10-11: Leprazending. ‘Iedere dag opnieuw staan er lange rijen leprapatiënten in onze lepraziekenhuizen in India. Ze komen vaak van ver. Maar helaas moeten we iedere dag opnieuw mensen wegsturen.’ De artsen maken lange dagen, maar er zijn artsen tekort om iedere leprapatiënt te kunnen helpen. Elke dag telt, juist bij deze groep mensen. Een snellere diagnose betekent minder kans op ernstige gevolgen zoals een handicap. Ze moeten dus vaak ver reizen en zijn straatarm. In de tijd dat ze wachten kunnen zij niet werken en bijdragen aan hun gezin. ‘Daarom luiden we de noodklok en vragen we uw kerk om hulp.’ Helpt u mee om de wachtrijen in te korten? Met onze gift kan de Leprazending meer artsen en verpleegkundigen aannemen en hoeven zij geen patiënten meer naar huis te sturen.

 

17-11: Pastoraat. Eenzaamheid draaglijk maken. KIA ondersteunt dergelijke initiatieven van harte door informatie, materialen en tips. Eenzaamheid speelt overal en dus ook in onze dorpen en is veelal onzichtbaar. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in de kerk, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen maar (en dat vergeten we vaak) ook steeds meer jongeren. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

 

Op 27 oktober heeft de diaconie gecollecteerd voor het project “Fryslân foar Rwanda”, met een prachtig resultaat van € 205,57 zodat de teller voor dit jaar op € 1158,37 staat . Het streefbedrag blijft € 2000,00. Op 24 november wordt opnieuw voor dit doel gecollecteerd. Wilt u bijdragen met een gift, dan kan dit ook op rekening NL36RABO0359501001 onder vermelding van “Rosa”.

Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om i

KERKBOEKET GEBRACHT BIJ:

20-10: mw. A.F. Veldhuis: 27-10: mw. Els Kwant; 3-11 Tirns): dhr. H. Bouma.

 

JARIGE 75+ers

16-11: dhr. G.P.J. Van Walbeek; 21-11: mw. J. Eikenaar.

 

 KERK-ZIJN DOE JE MET ELKAAR

Zo op het oog lijkt alles goed te gaan in onze gemeente. Er gebeurt veel. Heel wat mensen zijn betrokken. Er zijn ambtsdragers en vrijwilligers waarop we een beroep kunnen doen. Daar zijn we heel blij mee.

KERK-ZIJN doe je met elkaar. Wij zijn dankbaar dat er mensen zijn die functies binnen onze kerkelijke gemeente willen vervullen. Er worden echter steeds meer plekken vacant en de kerkenraad is niet meer voltallig. Een kerk is meer dan een kerkenraad, maar zonder (voldoende) bestuur staat het voortbestaan van onze gemeente op het spel. De komende jaren kunnen veel activiteiten niet meer georganiseerd worden door onderbezetting.

KERK-ZIJN begint bij onszelf. Laten wij niet alleen kijken of een ander diaken, ouderling of kerkrentmeester kan zijn of zou kunnen worden. Ga eens bij u/jouzelf te rade hoe een steentje bij te dragen aan het samen KERK-ZIJN. Wat is er mooier om mee te denken over de kerk van nu en de kerk van de toekomst. Laat u/je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw en behoud van een geestelijk huis.

Veel mensen zijn persoonlijk benaderd om een taak in onze kerkelijke gemeente op zich te nemen. In deze tijd is het stellen van een prioriteit niet makkelijk. Een druk gezin, fulltime baan, familiebezoeken, sociale contacten en sport. Dat neemt veel tijd in beslag.

Het is mogelijk om binnen het kerkelijk team het takenpakket anders in te delen. Ook kan er gekeken worden naar de duur van inzetbaarheid. In een oriënterend gesprek over o.a. projectmatige activiteiten kan uitleg worden gegeven en verhelderend werken.

Met z’n allen zijn wij verantwoordelijk om onze kerkelijke gemeente in ‘stand te houden’.

Jij/u kunt ons hierbij helpen!

Namens de kerkenraad

Tryntsje Wester

Janke Metselaar

 

STILTEVIERING zaterdag 16 november 19.00 uur.

We komen samen in de kerk van Ysbrechtum rond de paaskaars. Als we een lichtje aansteken denken we aan de mensen veraf en dichtbij die een mentaal lichtpuntje nodig hebben. In een moment van verbondenheid luisteren we naar muziek en een tekst of gedicht en zijn een kort moment stil. In die rust en inkeer kunnen we proberen een stapje terug te doen. Om alle onrust, pijn en verdriet, alle twijfels, vreugdeloosheid, de “waaroms” en onzekerheden van een afstandje te bekijken. De dingen laten zoals ze zijn. Zonder ons er mee te bemoeien en zonder controle uit te willen oefenen. Afstemmen op God. Aan Gods hand worden we opgericht, mogen we onszelf zijn en zijn we puur, vrij en heel. U bent van harte welkom.

Jetske van der Kooij – Tineke Bakker – Gerry Sikma

 

Arbeidsvitaminen.

U kent het radioprogramma vast wel. Het heeft een lange traditie. Al sinds 1946 mochten medewerkers van bedrijven een top-10 van favoriete platen indienen die in het programma werden uitgezonden. Om opgewekt aan de arbeid te gaan. In de kerk is ook muziek te horen. Van het orgel. Dat heeft nog veel oudere papieren. Niet als begeleiding bij de arbeid maar als begeleiding van de gemeentezang. Onze kerkgebouwen hebben ook orgels èn een organist: Auke Buma. Hij begeleidt niet alleen de gemeentezang maar laat het orgel ook klinken voordat de dienst begint, niet al te luid zodat we elkaar bij binnenkomst verstaanbaar kunnen begroeten. Ook voor en na de preek tovert hij prachtige klanken uit het orgel. Na de dienst, als de kerkbezoekers het gebouw verlaten, legt Auke Buma zijn hele ziel en zaligheid in het orgelspel om ons opgewekt de nieuwe week in te sturen. En daar raken de arbeidsvitaminen en het kerkorgel elkaar, bij de verzoeknummers. Auke Buma wil best op verzoek uw lievelingslied spelen, als laatste orgelnummer bij het uitgaan van de kerk. Voor zover het binnen de grenzen van het orgel en de organist ligt (mochten die grenzen er al zijn) is er heel veel mogelijk en is hij van harte genegen om op uw verzoek in te gaan. U kunt hem gerust voor of na de dienst aanklampen en met hem overleggen. Schrijf een titel van een muziekstuk of lied dat u raakt, waar u door geïnspireerd of ontroerd wordt, op een briefje en lever dat bij Auke Buma in.

Bij een verzoeknummer geven de “orgelvitaminen” die we mee naar huis nemen nog meer inspiratie om “opgewekt” het kerkgebouw te verlaten en het werk van de kerk in onze dorpen en onze omgeving op te pakken.  Wij wensen u vitaminerijke kerkdiensten toe. De liturgiecommissie

 

BLIJVEN GELOVEN

Ik blijf geloven

Geloven dat het kan

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

 

Janke Metselaar-Helfferich

Scriba

 

 

 

 

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl