Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

—- Wa’t de finzene fan himsels is,
har sels de kaai —-

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
21-10: ds. Evert Jan Hefting
Schrift en tafel
1e collecte: werelddiaconaat
2e collecte: kerk
28-10: Sonja Zwart-Zwerver
1e collecte: hervormingsdag
2e collecte: kerk
04-11 (Tirns): ds. Fedde Welbedacht
1e collecte: najaarszending
2e collecte: kerk
07-11: da. Corry Nicolay
Dankdienst in Ysbrechtum
1 collecte: voedselbank

DANKDIENST G&A – Woensdag 7 november
Ons dagelijks brood – Proost
Even bewust stappen uit de tredmolen van werk, dagelijkse arbeid, studie. Waarom? Om God te danken voor het wonder van groei en bloei. Dat wonder kunnen we met elkaar delen, maar zegt Herman Finkers: dan …………En toch: we worden uitgenodigd, eigenlijk meer uitgedaagd door ‘ons dagelijks brood’. Wat wensen we elkaar toe hier op aarde: Proost ….
Welkom in de kring om 19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
Ds. Corry Nicolay.

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES
21-10: Werelddiaconaat.
Volgens het rooster moest deze collecte gehouden worden op 14 oktober maar door de ramp op Sulawesi hebben we deze verschoven naar deze zondag. De collecte is bestemd voor de bewoners in het bergachtige Rukum in Nepal. Deze regio levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Kerk in Actie helpt de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. KIA ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen zij dankzij stijgende inkomsten het gehele jaar door voldoende voedsel kopen.
28-10: Werelddiaconaat. (Hervormingsdag). In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict. Veel gezinnen moeten rondkomen met minder dan € 50,00 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en er is weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben echter veel vertrouwen in de kerk. KIA helpt lokale kerken om initiatieven te ontplooien. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om de acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale activiteiten op te zetten.
04-11: Najaarszending. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. KIA ondersteunt deze inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Nienke Pruiksma door KIA uitgezonden naar Brazilië draagt in haar werk bij aan een dialoog tussen de inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. Door publicaties leren deze groepen van elkaars cultuur en levensvisie. Met de opbrengst van de collecte steunt u KIA het werk van Nienke en andere zendingsprojecten.
07-11: Voedselbank. Al een paar jaar geeft onze kerk op verzoek aan de voedselbank stukken kaas voor de 60 cliënten van hen. Dit met bepaalde feestdagen, zoals met Pasen en de Kerst. Ook dit jaar staat dit weer op het programma.

BERICHTEN VAN DE DIACONIE
* De collecte van afgelopen zondag voor de ramp op het Indonesische eiland Sulawesi heeft een geweldig bedrag op geleverd van € 427,60. Dit bedrag wordt nog verdubbeld door de diaconie. Alle gevers hartelijk bedankt ook hen die via een envelop geld gedeponeerd hebben in de brievenbussen van de diakenen.
* De kerstviering vindt plaats op 11 december 2018. Noteer dit alvast in uw agenda. Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het 11 december.
* De eerst volgende koffieochtend is op 20 november a.s.

STILTEVIERINGEN
De stiltevieringen in de kerk van Ysbrechtum zijn door de jaren heen een begrip geworden. Het was in 2001 dat voor de eerste keer een groepje mensen samenkwam op zaterdagavond rond de paaskaars en sindsdien is het stokje steeds doorgegeven. Ook deze winter willen we graag weer doorgaan met de stiltevieringen, vier keer in totaal. Even op adem komen, een half uurtje rust in de schaars verlichte kerk met muziek en een gedicht of verhaal. De kaarsjes aansteken en een intentie uitspreken. We zijn blij met alle bezoekers en waarderen de positieve reacties enorm. Ook het meedenken en de opbouwende kritiek ervaren we als heel waardevol. Suggesties zijn uiteraard welkom. We hopen u te mogen ontmoeten op zaterdag 10 november om 19.00 uur. In de kerk van Ysbrechtum.
Jetske van der Kooy tel. 415126
Tineke Bakker tel. 532638
Gerry Sikma tel. 569561

BESTEMMING KERKBOEKET
07-10: familie Bakker, H. Bumaleane; 14-10: familie Otte, Worpstrjitte.

VERJAARDAGEN 75+
21-10: mw. A.F. Veldhuis; 31-10: dhr. H. Bouma.

TERUGBLIK KERKDIENST
14-10: voorganger ds. Fedde Welbedacht; lezing: Marcus 7:1-23 (rein en onrein); intochtlied 612: 1,2,3. Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord, van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord (vers 2).
Vooraf aan een uitvaartdienst is er met de voorganger altijd een gesprek met de nabestaanden. Het gaat meestal over mooie herinneringen. Het is vaak niet gemakkelijk om over het geloof van de overledene te praten. De uiterlijkheden zijn bekend maar er wordt minder over de binnenkant gesproken. De ‘geloofsdoos’ wordt doorgegeven maar de inhoud is niet aan de orde geweest. Maar geloven gaat ergens over. Dan kom je uit op: geloof, vertrouwen, liefde en verantwoordelijkheid. De buitenkant is eigenlijk minder van belang dan de binnenkant. Jezus hecht wel waarde aan de binnenkant. De Farizeeën eisen het belang van de Joodse tradities op. De wet vervullen. O.a. handen wassen voor het eten. Oké is hygiënisch. Je komt er niet alleen met de buitenkant (regels en voorschriften). Probeer iets van je innerlijk te laten zien om zo dichterbij de bron te komen is de kern van het geloof. Onbewust is het er wel, maar moeilijk te definiëren. Praten over wat jou beweegt. Wat inspireert jou? Wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Het innerlijk bewustzijn en de inhoud van ons geloof zijn boeiend om te delen en er over te praten. De binnenkant is waardevol, die brengt mensen tot elkaar en tot God.

LEVEN IN LICHT
Laat ons leven in Uw licht
want daardoor zullen we zien
wat er moet veranderen
in de wereld en in onszelf

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich
scriba

.

 

  Janke Metselaar-Helffrich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helffrich@ziggo.nl