Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten. De belangrijkste stap die je ooit kunt zetten is de volgende!
Gelezen in: 40dagentijdkalender
‘in je element zijn’.

 

LITURGISCHE SCHIKKING
De woorden die steeds terugkomen in de vieringen voor en van Pasen zijn de woorden ‘Sta Op’. Om op te staan moet je in beweging komen. En om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig, een stip op de horizon. Het kader van de liturgische schikking vormt als het ware een lijst, ingevuld met een weefsel van takjes. In het midden is een ronde opening: de stip op de horizon, een open ruimte. Het symboliseert de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.
Klaske Schaap heeft het op zich genomen de liturgische schikking voor de veertigdagentijd en Pasen te verzorgen: een heel karwei. Zij neemt de woorden ‘Sta Op’ en in beweging op deze manier wel heel letterlijk. Gelukkig dat er dan een familielid te vinden is die met hout, lijm , schroefjes en verf aan de slag gaat om de lijst, het kader van de schikking, in elkaar te zetten. Bij elke viering in de kerk is er een verandering te zien, een andere invulling en andere kleuren in de omlijsting. Dit alles met het oog gericht op Pasen.

 

Voor de tweede zondag in de veertigdagentijd werd er een nog niet bloeiende hyacintbol in de ronde opening geplaatst: het licht is er al, maar nog niet zichtbaar.

In het raamwerk op Biddag 11 maart werd ‘hamsteren’ uitgebeeld. Een voorraadje aanleggen voor mindere tijden lijkt verstandig, maar Jezus geeft een heel ander advies: ‘Verzamel geen schatten op aarde, verzamel schatten in de hemel’. Op God vertrouwen in plaats van op bezit geeft ruimte. Het hangt gelukkig niet alleen van mij en mijn activiteiten af. God zorgt. Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe ik mijn geld en energie besteed.

De derde zondag in de veertigdagentijd staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. De Samaritaanse vrouw was Jezus liever niet tegengekomen. Ze komt op het heetst van de dag naar de put. In de hoop niemand te treffen, maar treft Jezus daar. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, waar ze zich voor schaamt. Ze heeft vijf mannen gehad en de zesde is haar man niet. Daar moet het over gaan. Over wat de oorzaak is dat je aan het levende water, het echte leven, niet toekomt. Ze snakt naar het volle, echte leven. Hoe krijgt ze daar deel aan? ‘Ik ben het levende water’, zegt Jezus. ‘Ik ben het, die met u spreekt’. In de liturgische schikking lijken de geurige bloemen het leven gevende water in de ronde opening te verhullen. Maar het een kan niet zonder het ander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.

Gerry Sikma

COLLECTEOPBRENGST IKW-DIENST
De collecte van bovengenoemde dienst op 8 maart was bestemd voor de Ielânen en deze te besteden als aanvulling op de Tovertafel voor de Zorg. Een tovertafel wordt gebruikt voor meer beweging, sociale interacties en geluksmomenten in de zorg. De opbrengst van deze collecte: € 226,85.

DIACONIECOLLECTES
15-03: Overleven in Zuid-Soedan. In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak een burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht. De burgeroorlog is nog steeds nier voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt KIA boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Er wordt gereedschap en goed zaaizaad verstrekt. Mensen leren een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld door zeep te maken. Met onze gift ondersteunen we hen om te overleven.

22-03: Fryslân foar Rwanda. De collecte op 23 februari bedroeg voor dit doel € 69,45 zodat de teller nu op € 220.85 staat. Het streefbedrag is € 2000,00. De diaconie hoopt met uw giften dit bedrag binnen te halen.

Fryslân Foar Rwanda. Vervolg op kerkblad 21.
De avondmaalsvieringen bij de Presbyteriaanse Kerken verschillen nogal van die van ons. De vieringen duren vijf dagen. Bij de avondmaaltijd zijn naast de eigen predikant, meestal nog twee andere predikanten aanwezig. De donderdag is een dag van verootmoediging. De vrijdag wordt afgezonderd voor zelfonderzoek, de zaterdag voor voorbereiding. Op de zondagmorgen wordt het Avondmaal gehouden en de maandag wordt afgezonderd voor dankzegging. Op al deze dagen is er een kerkdienst. De avondmaaldienst duurt ongeveer 3 tot 4 uur. De andere diensten 1½ uur. Niemand heeft toegang tot het Avondmaal dan nadat hij of zij op de zaterdag hiervoor een penning bij de kerkenraad heeft gehaald. Die penning wordt aan de tafel opgehaald door een ouderling. Deze penning is een getuigenis van het geloof, verootmoediging en zelfonderzoek. Men kent geen avondmaalformulier, de predikant houdt aan tafel een vrije lange toespraak.
In het portaal staat de collecteschaal. De opbrengst gaat grotendeels naar “Rosa”, de opvang van de weeskinderen van genocide. De volgende keer meer over de kleding. De Diaconie.

KERKBOEKET IS BESTEMD VOOR:
01-03 (Tirns): P. Schaap-de Boer; 08-03: (Ysbrechtum) familie Van Brug.

VERJAARDAGEN 75+
20-03: dhr. H. de Jong; 21-03: dhr. L. Ferbeek. Een hartelijke felicitatie, een fijne verjaardag en alle goeds voor de toekomst gewenst.

HUWELIJKSJUBILEUM
Op 20 maart zijn Jan en Gerda Hogenkamp 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een fijne trouwdag en alle goeds voor de toekomst toegewenst.

Volg me naar later, volg me naar morgen,over het water, over de zee. Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met me mee

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich

 
SOEP EN BROOD.
In de voorbereiding op Pasen wordt er in Ysbrechtum al jarenlang een sobere maaltijd georganiseerd in de consistorie. U las hier ook al over in het vorige kerkblad en de eerste namen staan al op de opgavelijst. Op Witte Donderdag worden de tafels voor u gedekt en is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen te eten van een eenvoudige, smaakvolle maaltijdsoep zonder vlees geserveerd met bruine boterhammen ‘met tevredenheid’. U kunt er een kopje thee of een glaasje water bij drinken. Het is een moment om even stil te staan bij de overvloed die voor ons zo gewoon en alledaags is. Een moment om solidair te zijn met mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Door aan deze maaltijd deel te nemen hoeft er thuis niet gegeten te worden. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard (meer mag ook) kan als extra gift in de collecte worden gedaan van de Witte Donderdag viering in de kerk, aansluitend aan de maaltijd. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Voedselbank.

U wordt om 18.00 uur verwelkomd in de consistorie door de geur van verse soep. Na het eten, opruimen en de afwas begint om 19.30 uur de Witte Donderdag dienst in de kerk. We nodigen u als gemeentelid uit, met buren en bekenden, om aan te schuiven en mee te eten. Zet uw naam op de opgavelijst die in de kerk ligt, dan weten we hoeveel soep er gekookt moet worden. Natuurlijk is er ook extra soep voor een onverwachte gast.

Marian Bouwhuis en Gerry Sikma

Vier keer in het winterseizoen is er een stilteviering in de kerk van Ysbrechtum, een half uurtje om, zittend in de kring bij de paaskaars, even op adem te komen. Altijd is er gelegenheid om een lichtje aan te steken en je blijdschap, verwondering, pijn of verdriet te benoemen en zo te delen. In de stilte die dingen te overdenken met een hart dat verstaat en begrijpt en niet oordeelt. De woorden die gelezen worden, maken samen met de muziek en het kaarslicht de sfeer heel speciaal in de mooie kerk van Ysbrechtum. Dankbaar en blij zijn we met de complimenten die we krijgen van de bezoekers aan de viering. Maar tevens zijn we benieuwd naar kritiek, suggesties en nieuwe ideeën voor invulling van de liturgie. Er is ook ruimte voor uw inbreng. U kunt uw gebed, gedicht, tekst of ideeën inleveren en uw wensen kenbaar maken. En wilt u een keer zelf een gedicht of een tekst voorlezen, laat het even weten. We horen graag van u. De laatste stilteviering van dit winterseizoen was op 7 maart.

De eerste stilteviering (eerst heette het Avondgebed) in de kerk van Ysbrechtum wordt gehouden op 5 november 2001. De dames Grietje Kroeze, Klaske de Bruin en mevrouw Merkies worden geïnspireerd door een lezing die Kick Bras in Sneek houdt en gaan enthousiast aan de slag met de opgedane kennis. Zorgvuldig en na rijp beraad komt een liturgie tot stand met muziek, stilte, een gebed en een lezing. De eerste stilteviering is, volgens de bewaard gebleven notulen, een intense ervaring. Zo zeer zelfs, dat ze zich afvragen ‘of we de intensiteit van de eerste keer wel kunnen handhaven. Hebben we zelf wel genoeg geestelijke bagage’. Om wat meer inspiratie te krijgen geven ze zich op voor een cursus in Sneek: ‘Mediteren kun je leren’. Na de cursus verandert de naam van Avondgebed in Stilteviering. De rollen worden verdeeld: mevrouw Merkies is voor de muziek, Grietje Kroese leest en Klaske de Bruin doet ‘de omballingen’, zo staat in de notulen. In het eerste seizoen zijn er vier stiltevieringen. Mevrouw Merkies moet op een gegeven moment afhaken en Roel Kroeze gaat dan de muziek verzorgen. Als zijn vrouw Grietje overlijdt is er voor Roel geen motivatie meer om door te gaan met de stiltevieringen. Bijna twee jaar wordt er niets georganiseerd. Op verzoek vanuit de kerkelijke gemeente is het dan toch Roel Kroeze die met de hulp van Jikke Zwaga en Jetske van der Kooij het ritme weer opgepakt. En dank zij een stoet trouwe bezoekers gaat het nog steeds door. Het stokje is weer doorgegeven en nog steeds, net als in 2001, zijn er vier stiltevieringen in het winterseizoen. Ook wij willen graag na de zomer, als de dagen korter en de avonden langer worden, deze mooie half uurtjes weer gaan verzorgen. Uiteraard wordt u via het kerkblad op de hoogte gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om ook dan weer aanwezig te zijn.

Jetske van der Kooij – Tineke Bakker – Gerry Sikma

Als ‘uitleidend orgelspel’ voor zondag 15 maart is als Orgelvitamine het lied: Als ge in nood gezeten aangevraagd . Dat is ook zo’n lied dat ergens in ieders achterhoofd zit opgeslagen. Het is een getuigenis van Gods trouw, Hij zal je bijstaan. De regels: Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad drukken het vertrouwen uit dat God je weer helpt op te staan als je door de ‘stormen’ in je leven bent omgewaaid. Een verzoeknummer voor het orgel van Ysbrechtum kunt u aanvragen bij organist Auke Buma. Spreek hem voor of na de zondagse dienst eens aan en vraag hem naar de mogelijkheden. Zo’n verzoeknummer, gespeeld op het mooie orgel van Ysbrechtum, kan bijzondere herinneringen oproepen of een gemoedstoestand onderstrepen. Sommige liederen zingen we nog maar heel weinig of helemaal niet meer tijdens een kerkdienst en als de mogelijkheid er is om zo’n lied als verzoeknummer door Auke Buma op het orgel te laten spelen, dan moet die kans met beide handen worden aangegrepen. En hij wil met alle liefde aan uw verzoek voldoen. We wensen u veel luisterplezier

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl