Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

Meitsje ús ta dragers fan jo rie,
ta bringers fan jo frede,
dat elk dy’t dwaalde en sykjend wie
jo geunst fynt en genede.
Lit ús yn trou de wei begean,
nei harren dy’t fan fierren stean,
dat wy tsjinoer dy oare
de minste wêze doare.
Ges. 481 fers 2

 
KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR
IN DE KERK VAN YSBRECHTUM

05-07: ds. J. W. Nieboer
Fryske Tsjinst
12-07: ds. J.W. Nieboer
19-07: mw. S. Zwart-Zwerver
26-07: ds. F. Welbedacht

NIEUWS OVER DE KERKDIENSTEN
In de maand juli zijn er in de kerk van Ysbrechtum fysieke diensten. Een belangrijke stap. Wij zijn dankbaar dat we weer kunnen starten met kerkdiensten om ons geloof met jou, met u te kunnen delen. De eerste dienst is op zondag 5 juli. Jij, u bent van harte welkom.

Wij hebben het houden van deze diensten volgens de vele richtlijnen voorbereid. Een belangrijke voorwaarde is het houden van de 1,5 m afstand. Daarom is het niet mogelijk om spontaan en onaangekondigd deze kerkdiensten die op kleine schaal plaatsvinden, te kunnen meemaken. Er is heel zorgvuldig uitgezocht (uitgemeten) dat door deze beperking 40 bezoekers/kerkgangers deze aangepaste dienst kunnen meemaken. Wij zijn er klaar voor en hopen jij, u ook. Nogmaals: welkom!

Gezien bovenstaande is aanmelden voor de diensten in de maand juli noodzakelijk. Aanmelden via 06 83692285 of via janke.helfferich@ziggo.nl. Dit kan elke dag, bij voorkeur tussen 18.00-21.00 uur. Uw naam en telefoonnummer wordt op de aanmeldlijst genoteerd. Wij hopen jou, u te ontmoeten.

Tryntsje Wester-Osinga – voorzitter kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich – scriba


BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Gulle gevers.

Diakenen collecteren tijdens de kerkdienst en delen de opbrengst van de collecte uit aan organisaties en instellingen die alleen met voldoende financiële steun, hun goede werk kunnen blijven doen. Opeens zijn er geen kerkdiensten meer in de kerk van Ysbrechtum en Tirns. En geen collectes. Wat nu? In het eerste kerkblad-in-coronatijd worden op de Ysbrechtum pagina’s van het kerkblad de collectedoelen genoemd voor de komende zondagen. Met de vermelding, verzoek eigenlijk, om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie. Er druppelt geld binnen via de bank en in de brievenbus van één van de diakenen. Gelukkig. Dat geeft hoop. Misschien moet het voor iedereen nog even wennen om het op deze manier te doen. In de volgende nummers van het kerkblad werden de collectedoelen van de daarop volgende zondagen-zonder kerkdienst weer uitgebreid beschreven. Tot grote vreugde van de diaconie druppelen de donaties nu veel harder binnen. Het maakt ons als diakenen dankbaar dat de kerkleden de moeite nemen om op deze manier de goede doelen te willen blijven steunen. We kunnen nu geld overmaken aan de projecten van Kerk In Aktie. Ze hebben de financiële steun hard nodig.

We blijven de collectedoelen beschrijven in het kerkblad en blijven u wijzen op de mogelijkheid om uw giften over te schrijven naar de bankrekening van de diaconie. Tot onze verwondering regent het nu giften. Zowel via de bank als met collectebonnen in de brievenbus bij Tjerk Veldhuizen. We ervaren het als een wonder. Niemand van ons had verwacht dat, nu de diakenen niet meer kunnen rondgaan met het ‘ponkje’, er toch nog zoveel geld op deze manier zou worden gedoneerd. Dat het totaal door u per week geschonken bedrag nu bijna evenveel is als het royale totaal bedrag dat we vóór de crisis met het “ponkje” van ‘onze’ kerkgangers in Ysbrechtum en Tirns ophaalden, is geweldig. Ook het project van Fryslân foar Rwanda wordt volop gesteund. Wij als diakenen ervaren dit als een steun in de rug. We zijn blij met uw steun. Blij dat wij op onze beurt alle goede doelen kunnen blijven steunen. Uw dankbare diakenen zijn u zeer erkentelijk voor uw gulle gaven. Het kan niet mooier.

Het bankrekeningnr. van de diaconie Ysbrechtum is NL36 RABO 0359 5010 01.

28-06: Fryslân foar Rwanda
Op 23 maart schreef ik voor het laatst over de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Hoe nauw deze is verweven met onze PKN kerken en wat de verschillen zijn. Door de coronacrisis is dit wat op de achtergrond geraakt. In september wou ik dat weer oppakken. De zorgen welke de kerken daar nu hebben in Rwanda zijn enorm. Hoe kunnen wij de mensen van voedsel voorzien. In de afgelegen dorpen sterven nu meer mensen van de honger omdat door de volledige lockdown de mensen geen arbeid verrichten en dus geen loon ontvangen. De Rwandese kerken delen voedselpakketten uit en waar mogelijk geven zij medische hulp. Met onze steun kunnen zij dit blijven doen. In het vorige kerkblad schreven wij dat er € 1025,85 aan giften binnen gekomen zijn voor Fryslân foar Rwanda, nu een maand later staat de teller op € 1522,35. Ons streefbedrag is € 2000,00.
Uw bijdrage kunt u overmaken met vermelding: Rwanda.

5-07: Vluchtelingen op Lesbos
De situatie op het Griekse eiland Lesbos is verschrikkelijk. Er komen steeds meer vluchtelingen nu de Turkse regering hen doorlaat. Onder hen zijn veel kinderen die geen ouders meer hebben. Er is voedsel en drinkwater te kort. Per dag verslechtert de situatie. Kerk in Actie helpt met onderdak, maaltijden en vangt de kinderen op. Steun alstublieft dit werk met uw gebed en met uw gift. Dit is de eerste keer dat we in een kerkdienst samen komen na de uitbraak van het coronavirus. Toch is het niet mogelijk om met het ‘ponkje’ bij u langs te gaan.
Daarom graag uw bijdrage overmaken met vermelding: Lesbos

 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns
biedt te huur aan:        

                  Een gezinswoning Kleasterwei 21 te Ysbrechtum.

Deze woning heeft een grote woonkamer met open keuken en drie slaapkamers.
Een berging en een grote tuin.De toewijzing geschiedt als volgt:
A: Doop- of belijdend lid van de PG YTT
B: Dorpsbewoner
C: Van buiten het dorpVoor iedere situatie genoemd onder A, B en C geldt dat bij meer dan één gegadigde de toewijzing afhankelijk is van de betrokkenheid bij de kerk.
De voorkeur gaat uit naar een gezin.

Belangstellenden kunnen uitsluitend schriftelijk reageren naar de voorzitter van de diaconie, P. Sikma, Kloosterweg 16, 8741 KB Hartwerd. Tel. 0515-569561
Voor verdere informatie en of bezichtiging kunt u alleen bellen tussen 19.00 en 20.00 uur.

02-07: mw. H. Marra-Postma; 07-07: mw. B. Ferbeek-de Boer. Vanaf deze plek een mooie verjaardag toegewenst met een hartelijke felicitatie. Dat u samen met uw naasten nog vele verjaardagen mag vieren.

HUWELIJKSJUBILEUM
Dhr. D. Koopmans en mw. B. Smink zijn op 6 juli 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Een mooie dag en nog vele mooie jaren gewenst samen met uw dierbaren.

        Verbondenheid

De kerkdeuren gaan weer open.

Ouderen en jongeren op zoek naar een nieuwe manier van verbinding.

Elkaar weer ontmoeten, gemeente zijn van alle generaties, eigentijds, inspirerend en omzien naar elkaar.

Ontdekken, leren van de ander, van die Ander.

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
Janke Metselaar-Helfferich

Aanvulling op het verhaal van Keimpe Meesters over de ‘verdwenen’ bijbel(s)
Ergens in het begin van de jaren ’90 besloot de kerkvoogdij van Ysbrechtum om een aantal oude kerkbankbijbels (Statenbijbels met psalmen en gezangen, die ten gerieve van de kerke-raadsleden in de bank lagen) te verkopen aan mogelijke liefhebbers.
Ik was er snel bij en kocht voor honderd gulden bij kerkvoogd Henk de Bruin, in de consistorie tegenover de kerk, een niet erg nauwkeurig opgelapt exemplaar uit 1822. Geen gouden let-ters, maar wel met koperbeslag. Die bijbel prijkt nog steeds in mijn boekenkast, naast een iets minder markant exemplaar uit Sneek, waar de kerkvoogdij een aantal jaren later het-zelfde deed met een aantal in een verre kast verstoffende bijbels.

De suggestie in het PS-artikeltje in PS 5 was dat de mevrouw bij wie de Ysbrechtumer bijbel was aangetroffen, er niet op een zuivere manier aan was gekomen. Dat klopt niet, denk ik. Evenmin heeft zij die bijbel via een rommelmarkt of veiling bemachtigd. Net als ik zal zij het boek eerlijk hebben gekocht van de rechtmatige eigenares (= de kerk, via haar vertegen-woordigers in de kerkvoogdij). Misschien hadden wij als kopers de kerkvoogdij toen om een bonnetje moeten vragen, maar dat is erbij gebleven.
Maar er zullen ongetwijfeld nog wel notulen te vinden zijn waarin het besluit tot verkoop in te vinden is.

Mijn vermoeden is dat de bijbels na de restauratie van 1978/79 geen plaats meer hebben gekregen in de kerkbanken, daarna jaren lang op een plank (boven, achter het orgel?) heb-ben gelegen, waarna de kerkvoogdij nieuwe baasjes voor deze markante bijbels heeft ge-zocht. De term ‘wederrechtelijk’ in het stukje in de PS lijkt me dan ook niet terecht.

De raadselen die in het artikel zijn opgeroepen zijn mogelijk nu beantwoord.
Met vriendelijke groet,
A.P.J. van Ligten

Voorbereidingen voor heropenen
De eerste aangepaste kerkdienst in deze bijzondere corona-tijd zal plaatsvinden op 5 juli.
Vreemde tijden, waarin men snel moet anticiperen met de mogelijkheden, die er zijn.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de schilderwerkzaamheden aan de kerk van Ysbrechtum.
Het gehele schip is aan de buitenzijde weer gepland netjes geschilderd.
Echter, het niet doorgaan van de kerkdiensten in de maand mei en juni maakte dat wij geattendeerd zijn op de mogelijkheid ook werkzaamheden aan de raampartijen binnen in de kerk uit te voeren.
Dank voor het meedenken met het College van Kerkrentmeesters, zondaggangers!
Alle klepramen zijn weer los gemaakt, waardoor er geventileerd kan worden in deze tijd. Deze waren door de jaren heen vastgeroest, geschilderd en gekit, maar functioneren nu weer waar het kan.
Daarna is de schoonmaker door de kerk geweest voor dat de school haar excursie heeft gehad en de eerste kerkdienst kan plaats vinden in de schoongemaakte kerk.
Naast de ramen zijn de zandstenen afdeklijsten netjes okergeel geschilderd, maar ook hebben we entree partij, zie foto, opgefrist voor de nieuwe tijd, waarin wij onze weg weer proberen te vinden.
De Kerk en wij zijn er weer klaar voor om u te ontvangen. U bent van harte welkom!
mvg
College van Kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegt u het maar
Hebben we nog wel wat te zeggen? We houden graag de regie in eigen handen en laten ons liever de wet niet voorschrijven. Nu er weer kerkdiensten zullen worden gehouden na 1 juli, waar we geen regie over hebben, lijken alle opgelegde regels bij voorbaat de glans en het plezier er af te halen. De kerkdienst zoals hij altijd was aan de kant te schuiven doet pijn. Het nieuwe protocol aanleren met ontsmettingsmiddel, anderhalve meter afstand en geen gemeentezang kost moeite. Om ons de nieuwe manier van kerk zijn eigen te maken vergt inspanning en neemt tijd. Er worden ons beperkingen opgelegd door gezagsdragers en deskundigen die bereid zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij willen dat wij ons aan de door hen gestelde regels houden met het oog op onze gezondheid en die van anderen. Durven wij het aan om met hen van plaats te wisselen? Om die zware verantwoordelijkheid te dragen? De kerkdiensten worden anders dan we gewend waren. Vergelijken met hoe het was heeft geen zin. Kunnen we dat leren? Kunnen we in verwondering en dankbaarheid aanvaarden dat de nieuwe situatie voor iedereen een leermoment is. Wat we zeker wèl kunnen zeggen is: dank je wel. Voor alle medewerkers aan de dienst. Voor al het geregel en gedoe om dit mogelijk te maken. Om alles in goede en veilige banen te leiden. Het is helaas niet mogelijk om na de dienst iemand de hand te schudden en te bedanken. Maar een berichtje (veel mailadressen staan in het kerkblad) of even zwaaien kan wel. Als het ons lukt om op een dankbare manier de nieuwe situatie te beleven, dan is dat goed. En als het niet lukt dan is het toch ook goed. Want het verlangen naar de ongedwongen ontmoeting op zondagochtend blijft bestaan. Het is ook goed om dat uit te spreken naar elkaar, om te zeggen: dit werkt voor mij persoonlijk niet, hier heb ik moeite mee. U staat niet alleen in uw stil verlangen naar de oude situatie. Voor de kerkrentmeester, die de zitplaatsen in de kerk zorgvuldig heeft uitgemeten en duidelijk afgeplakt op anderhalve meter, was het een ongewone en onwennige klus. Voor de organist, de kerkenraadsleden, de dominee en voor iedereen die mee gaat werken aan de dienst op 5 juli, geldt hetzelfde. Het is ongewoon, onwennig en toch ook een beetje ongewenst. Ze gaan het allemaal voor de eerste keer doen op deze anderhalve-meter-manier. Maar ze doen het wel. En ze gaan hun best doen. De bezoekers aan de dienst gaan uiteraard ook hun best doen. Maar: hebben we nog wat te zeggen? Zeker wel. Als antwoord op de woorden: ‘De Heer Zij Met U’ zeggen wij: ‘Ook Met U Zij De Heer’. En er valt nog meer te zeggen. We zeggen ‘Onze Vader’ en ‘Uw Wil Geschiede’. We zeggen liederen uit het Liedboek. Als antwoord op de zegen aan het einde van de dienst zeggen we volmondig ‘Amen’. We hebben echt wat te zeggen omdat we elkaar nodig hebben om het woord levend te houden. Om elkaar mee te nemen in het gebed. Ook op anderhalve meter afstand. Is dit het dan? Nu wel. Leuker kunnen we het niet maken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Of scheepje. Onder Jezus hoede, dat maakt het makkelijker. Wat de toekomst brenge moge? Dat zingen we onderweg naar huis. Of in de tuin. Of tijdens het fietsen of wandelen. Het is fijn elkaar weer te ontmoeten in de kerk vanaf 5 juli. Kunt u niet komen, wilt u niet of mag u niet, weet dan dat we u missen en dat er voor u wordt gebeden. Een gebed als basis voor onze hoop: Op u mijn Heiland blijf ik hopen. Dat mogen we blijven zeggen. Zegt het voort.
Gerry Sikma

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl