Kerkelijke gemeente

 Kerkelijke gemeente “Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizum”    Contactgegevens
 

Kerkelijke mededelingen

 

Stilte voor Hem.

Verwacht Hem, Hij zal komen.

Wees gelukkig met Hem,

Hij zal je hart vervullen.

PS 37 vrij, tekst Huub Oosterhuis

 

KERKDIENSTEN OM 9.30 UUR

Za 08-12: stilteviering kerk Ysbrechtum

19.00-19.30 uur

Zie info

09-12: ds. J. Majoor

m.m.v. cantorij ‘Instemming’

1e collecte: werkende kinderen in Colombia

2e collecte: kerk

16-12: ds. E. J. Hefting

dienst van schrift en tafel

1 collecte

 

OPBRENGST COLLECTES

maand november

diaconie: € 592,85
kerk: € 301,72

 

GEDENKEN

In de dienst van 25 november, laatste zondag kerkelijk jaar, noemden we de namen van: Hielkje Zondervan-Rijpkema, Eelkje Aaltje de Boer- de Boer,  Agatha Maria Bootsma-Altenburg, Douwe Annema, Cees Regeling,  Anneke Bergsma-Rijpma. Dorpsgenoten die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. ‘Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering.’

 

DIACONIECOLLECTES/Adventscollectes

Met Kerst delen we het licht van Gods liefde met elkaar. Tijdens de kerstcampagne komen we de eerste 5 zondagen in Actie voor kinderen onder het motto “geef licht aan kinderen in de Knel”. Iedere adventszondag staan kinderen uit een ander land centraal. Zo bieden we licht aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië. Dit alles brengen we onder de aandacht met iedere adventszondag een ansichtkaart.

 

09-12 de 2e Adventszondag

Op 2e advent is de collecte voor Werkende kinderen in Colombia. In de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogetá werken talloze, nog zeer jonge kinderen op de markt of op de vuilnisbelten. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen van 16 uur of meer. Bovendien groeien ze op in een wereld met veel geweld en drugsgebruik. K.I.A. helpt kinderen en tienermoeders en zorgt dat kansarme jongeren een koksopleiding kunnen volgen. Uw steun geeft hen lichtpuntjes.

16-12 de 3e Adventszondag

Deze 3e advent collecteren we voor Weeskinderen in Oekraïne. In Oekraïne worden veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het internaat had grote problemen: het eten was ongezond, medische zorg slecht en het personeel onverschillig naar de kinderen. Dankzij het project School van onze Dromenkrijgt het personeel trainingen en is het gebouw veilig en schoon. Wij kunnen zorgen voor hen dat zij weer toekomst hebben.

 

TERUGBLIK KERKDIENSTEN

02-12 (Tirns 1e advent): voorganger ds. A.P.J. van Ligten; lezingen: Psalm 37 vrij (tekst van Huub Oosterhuis) en Marcus 13:33-37; slotliet: ‘Kom, o Heilân, kom mei macht’ (Lieteboek 122).

– WACHTEN –

Kort stukje van de inleiding: De psalm zegt dat het de rechtvaardige altijd goed gaat en dat het met de goddeloze, dat is degene die aan God voorbij leeft, die tegen alles ingaat waarmee God te verbinden is, (dat het met) die kwaadwillige altijd slecht afloopt. Dat klopt niet met wat we om ons heen zien gebeuren. Waarom wordt dat in een heuse psalm zo gezegd? Daar moeten we naar kijken. Huub Oosterhuis geeft de strekking van de psalm weer in zijn vrije versie. De ‘goddeloze’ uit de standaardvertalingen is bij hem ‘ploert en schender’ geworden: ploerterig gedrag en het schenden van mensen, dieren, rechten, wetten – dat is eigen aan de mens die van God los is.

ERFGENAMEN

In de meer letterlijke vertaling van de psalm zitten, net als in de weergave van Oosterhuis, prachtige zinnen: ‘Wentel je weg op de HEER en vertrouw op Hem, Hij zal het maken; Hij zal je gerechtigheid doen opgaan als het licht en je recht als de middag.’ En verderop: ‘Wacht op de HEER en bewaar zijn weg, dan zal Hij je verhogen om de aarde te beërven.’

VERWACHTEN

Nu is wachten iets dat ons niet goed ligt. ‘Wacht op God en bewaar zijn weg’, daar hadden we liever iets zien staan als: ‘Zoek God uit alle macht en doe non stop wat Hij wil.’ Als iemand zichzelf in geloofszaken een zoekende ziel noemt, klinkt ons dat sympathieker in de oren dan wanneer hij zou zeggen: ‘Ik ben een wachtende ziel.’ Een beetje lui achterover zitten, ja kom nou. Wachten is geen populaire bezigheid.

IRONIE?

Barnards idee dat Psalm 37 een spotlied is en alles omkeert van hoe het eigenlijk is, is één manier om tegen de psalm aan te kijken. Het lijkt er inderdaad op. Het gáát de rechtvaardige lang niet altijd, meestal zelfs niet, voor de wind, en als het waar mocht zijn dat de van God los levenden afgestraft werden, dan zou de wereld er anders aan toe zijn, behoorlijk beter dan nu het geval is. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat de psalm er heel bewust voor kiest om, tegen alle schijn van het tegendeel in, vol te houden dat het goed komt. Dat het, voor wie in die waarheid leven wil, nu al zo is.

HET GOEDE DOEN

Je kunt te midden van alles wat je hoort en ziet, alles waardoor horen en zien je vergaat, kiezen hoe je in de wereld staat. Er zijn mensen die zeggen: de deugd wordt altijd beloond en het kwaad altijd gestraft. Lijkt dat niet te kloppen dan láten ze het kloppen door de redenering om te draaien: als het iemand goed gaat, dan móet-ie wel goed zijn, gaat het iemand slecht, dan zal hij het er toch wel zelf naar gemaakt hebben. Zijn de aanhangers van deze wereldbeschouwing ook nog gelovig, dan zeggen ze: dat de dingen gaan zoals ze gaan, is Gods wil.

DE WACHT BETREKKEN

Nu kan het zijn dat u van me verwacht dat ik dat ogenblikkelijk ga gieten in het verwachten. Het is tenslotte de eerste Adventszondag en we leven in de dagen dat vol verwachting ons hart klopt, maar we zien als gemeente toch vooral uit naar het grote feest aan het eind van deze maand. We hebben al gezien dat het verwachten te maken heeft met het gericht zijn op de komst van Gods heil. Het is oriëntatie en concentratie op de vervulling van de belofte, het besef dat het ergens heen gaat met deze wereld, de geschiedenis, onze levens. Maar wachten is ook: de wacht houden. Jezus maant zijn leerlingen in de evangelielezing om te waken, de ogen open te houden, op je qui-vive te zijn. Tot drie keer toe (vs 33, 35, 37): ‘Blijf wakker jullie!’

Bovenstaande heb ik letterlijk geciteerd uit de preek. Steeds het begin van een item. Ik hoop dat u hierdoor getriggerd wordt om de hele preek (uitleg) op de site van PKN Sneek op te zoeken (preek 40) en te (her)lezen. ‘Stilte voor Hem. Verwacht Hem, Hij zal komen’.

 

Doe goed, dan heb je een weg.

Wie solidair zijn, barmhartig,

zullen de aarde vernieuwen

Stilte voor Hem.

Verwacht Hem, Hij zal komen.

PS 37 vrij, tekst Huub Oosterhuis

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad

Janke Metselaar-Helfferich

scriba

 

STILTEVIERING in de kerk van Ysbrechtum

Als er een kaars wordt aangestoken dan wordt het licht. Dan is de nacht minder donker. En als je dat licht kunt doorgeven wordt het voor anderen ook minder donker, minder dreigend. Kerst is het feest van het Licht. Licht voor iedereen. We mogen stilstaan bij de komst van het Licht, de ster die ons de goede richting wijst en het wint van de duisternis. In de stilteviering op 8 december om 19.00 uur spreken we woorden van hoop, van liefde en van licht. Door middel van stilte, muziek en tekst bereiden wij ons voor op het kerstfeest. En we steken een kaars aan: Reeds daagt het in het oosten

Tineke Bakker – Jetske van der Kooij – Gerry Sikma

*De volgende stiltevieringen zijn 26 januari en 16 maart 2019.

 

KERSTVIERING

Nog niet opgegeven voor de kerstviering op 11 december 2018?

Het kan nog. tot en met 8 december bij Harry Nauta, Reny Slagter, Tryntsje Wester of Piet Sikma.

  Janke Metselaar-Helfferich
Tel. 06 83692285
Email: janke.helfferich@ziggo.nl