Namens Doarpsrounte Ysbrechtum

Beste dorpsbewoners,

De zomerperiode hebben we weer achter ons gelaten. Een periode die anders is geweest dan we normaal gesproken gewend zijn. Covid-19 geeft ons leven een andere invulling. Gelukkig zijn wij in ons mooie dorp met de harde inzet van alle vrijwilligers van het dorpshuis, de kaatsvereniging en niet te vergeten de VVV, en de medewerking van alle aanwezigen, in staat geweest nog een kleintje dorpsfeest te organiseren. Een lichtpuntje in deze rare periode. Namens Doarpsrounte bedankt daarvoor.

Door het Corona virus zijn wij als Doarpsrounte, wegens de lockdown genoodzaakt geweest onze jaarvergadering niet te laten plaatsvinden en hebben we besloten deze door te schuiven naar het jaar 2021. Dit mede omdat we onze jaarvergadering combineren met een thema en we gezien de situatie waarin we nu ook weer zitten (stijgend aantal besmettingen) de kans groot word dat een dergelijke vergadering laten plaatsvinden problematisch kan worden.

Om deze reden willen we via deze weg het jaar- en financieel jaarverslag met u delen:

Jaarverslag:

Bestuursamenstelling

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Herman Bos (voorzitter), Richard Broersma (secretaris), Nita de Jong ( penningmeester), Hylke Faber (technische zaken) en Baukje de Jong (sport, recreatie en groenvoorziening).

Activiteiten door Doarpsrounte georganiseerd:

 • voorjaarsvergadering 2019;
 • bijeenkomst met straatvertegenwoordigers.

Vergaderingen / bijeenkomsten:

Gemeente Súdwest-Fryslân:

 • jaarlijks bestuurlijk overleg met wethouder Erik Faber;
 • Kennismakingsronde met burgemeester Jannewietske de Vries;
 • overleg(gen) met dorpscoördinator Lize Cnossen;
 • overleg(gen) met verschillende medewerkers van de gemeente inzake groenvoorziening, bestrating, veiligheid en woningbeleid en inrichting dorpskern Ysbrechtum.
 • overleg met andere betrokken partijen inzake 4 mei herdenking 2019. Dit samen met Jeltsje Alma van de Epemaskoalle;
 • Bestuursvergaderingen bestuur Doarpsrounte.
 • Vergaderingen commissies verkeer, wonen en mienskip (voortgekomen uit wonen in Ysbrechtum 2.0)

Feestelijke bijeenkomsten:

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Súdwest-Fryslân

Overige zaken:

 • Bronbankpraet;
 • Website Ysbrechtum
 • Kranslegging 4 mei herdenking
 • onderhoud groen project Doarpen yn it Grien.

Aantal leden Doarpsrounte:
Het aantal leden van Doarpsrounte bedraagt in het jaar 2019: 234

Financieel verslag

Het resultaat van 2019 was € 676,- positief. Dit kwam omdat er adverteerders in de Bronbankpraet en enkele leden bijkwamen. Daarnaast vielen sommige kostenposten lager uit (zoals vergaderkosten).

Het goede nieuws is dat wij ons als vereniging weer konden aanmelden voor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente voor 2021 – 2024. Dit bedrag kunnen wij de komende jaren dus weer in de begroting opnemen.

Leden van de vereniging die het financiële verslag willen ontvangen kunnen dit opvragen via de mail bij de penningmeester (nita@nitadejong.nl) of bij het bestuur (doarpsrounte@ysbrechtum.com).

Ondanks dat de jaarvergadering niet heeft kunnen plaatsvinden heeft de kascommissie de administratie van 2019 wel gecontroleerd en hun advies op papier gezet (zie onderstaande afbeelding).

Aangezien er door de uitzonderlijke (corona-)situatie in 2020 geen jaarvergadering plaatsvindt zal aan de vergadering in 2021 gevraagd worden de penningmeester over beide jaren décharge te verlenen.

Ondanks dat fysieke vergaderingen niet plaatsvinden gaan veel dingen achter de schermen wel gewoon door en kunnen we ook een aantal punten van onze actielijst doorstrepen. Zoals u wellicht heeft kunnen zien is onze gezamenlijke wens om weer een te bewandelen pad in Douwe Tammingalân te creëren gerealiseerd.

Het tweede punt wat ook regelmatig op de agenda voorkomt is de verkeersproblematiek in ons dorp.
De gemeente heeft steeds aangegeven dat alleen in combinatie met onderhoudswerkzaamheden er mogelijkheden kunnen zijn. En nu is de ingang bij Schoonoord aan onderhoud toe.

Dankzij de inspanningen van de Commissie Verkeer Ysbrechtum en Doarpsrounte is de gemeente met ons meegegaan met het idee om het onderhoud van de versmalling vlak voor Schoonoord te gebruiken voor een verplaatsing en een verbetering van de toegang tot het dorp.

Hieronder vind u het voorstel (zie tekening) welke in eerder stadium al voorgelegd is aan de bewoners van Schoonoord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– de versmalling met verhoging wordt een behoorlijk stuk richting Sneek verplaatst. Dat is goed nieuws voor de aanwonenden die het meeste last hebben van optrekkend en afremmend zwaar verkeer.

– Doarpsrounte spant zich in om de versmalling optisch verder te versterken door bijvoorbeeld nog bomen te laten plaatsen.

– Doarpsrounte zal er ook bij de gemeente op aandringen om de mogelijkheden te onderzoeken tussen deze nieuwe plek en de afslag naar de Doarphûsleane nog een snelheid remmende maatregel te realiseren. Uiteraard is dat afhankelijk van beschikbaar budget en de planning van de gemeente.

We moeten nog definitief horen wanneer de uitvoering start – in eerste instantie werd medio oktober 2020 aangegeven – maar er wordt hiermee een goede eerste stap gemaakt in ons dossier verkeersproblematiek.

Daarnaast een verzoek aan een ieder om de putten zoveel mogelijk schoon te blijven houden. De gemeente veegt een keer in de zoveel tijd wel, maar het kan geen kwaad, gezien de voorspellingen dat het in oktober veel gaat regenen om dit zelf ook in de gaten te houden. Dit om wateroverlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht u zelf niet in de mogelijkheid zijn om dit te doen kunt u ook altijd een Mor melding bij de gemeente indienen.

Hopende jullie hiermee weer een beetje op de hoogte gebracht te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens Doarpsrounte Ysbrechtum,

Richard Broersma.

Reacties zijn gesloten.