Resultaten enquête Ysbrechtum.com

Medio november zijn er 250 enquêtes uitgezet onder de bewoners van Ysbrechtum, met als doel erachter te komen wat Ysbrechtum vindt van de website en wat we eventueel kunnen verbeteren. Ook werd er een oproep voor vrijwilligers gedaan.
Er zijn 129 enquêtes teruggekomen; 80 op papier en 49 online ingevuld. In percentages is dat een respons van 51% waarvan 39% digitaal en 62% op papier. Een respons waar we ontzettend blij mee zijn.

De resultaten van de vragen
De eerste drie vragen gingen over het bezoeken van de site. Van de 129 ingestuurde enquêtes gaf 23% aan dat zij meer dan 1 x per week de site bezochten. 16% kijkt 1 keer per week, 22% ongeveer 1 keer per maand en 22% alleen rond evenementen. Nog eens 16% gaf aan dat zij nooit of zelden op de website kijken en 2% gaf geen antwoord op de vraag.

Redenen om niet of nauwelijks op de site te kijken waren dat men niet op de hoogte was van het bestaan. Anderen voelden geen urgentie om de site bekijken of omdat de site hen niet aanspreekt.

Het overgrote deel van invullers komt op de site terecht door www.ysbrechtum.com in te typen. Ook via Facebook wordt de website regelmatig gevonden. De meeste invullers geven aan dat ze de indeling van de site duidelijk vinden en dat ze snel kunnen vinden waarnaar ze zoeken (beide tweederde van de regelmatige bezoekers).
De onderdelen Nieuws, agenda en fotoreportages worden het meest bekeken.

Op de vraag ‘Welke onderdelen zou je nog graag willen zien op de website?’ kwamen 39 reacties, waarvan 7 reacties aangeven dat de site goed is zoals die is. Ideeën als een nieuwsbrief introduceren, meer doen met facebook, hobby’s van dorpsbewoners in de spotlight zetten, zijn een kleine greep uit het aanbod.
Een aantal keren werd de referentie naar Bronbankpraet gemaakt. Er zijn vragen over hoe beide communicatiemiddelen zich tot elkaar verhouden. De Bronbank-praet blijft gewoon op papier beschikbaar voor leden van Doarpsrounte. De website is meer een informatieplatform voor kort nieuws en verenigings-activiteiten.

De laatste vraag betrof een oproep om meer vrijwilligers voor de website. Acht personen hebben aangegeven dat zij in een of andere vorm betrokken willen worden bij de site. Bijvoorbeeld bij het maken van stukjes of het meedenken met een nieuw ontwerp.

De websitecommissie is erg blij met alle informatie die deze enquête heeft opgeleverd en wil via deze weg alle invullers nogmaals bedanken voor hun medewerking!

foto-werk-2

Reacties zijn gesloten.