Stuolle poetsers frege.

De tsjerke toer fan Ysbrechtum sjocht der wer o sa moai út nei de restauraasje.
It measte stof yn de stjerke ha wy al wer oan kant mar de stuollen roppe om in bytsje
oandacht yn de foarm fan in poetslape mei wat wriuwersguod.
Hwa soe ús dêr by  helpe wolle/kinne op woansdei temoarn  14 oktober o.s.?
Wy wolle dan graach begjinne om 9.30 ûre en binne  fêst meiinoar foar 12 ûre klear.
Kofje of thee mei  hwat  derby wurdt foar soarge.
Lit jimme  ek efkes witte oft jim komme? tel. nr. is  0515 – 418306.
Keimpe en Minke Meesters.

IMG_3648 vert corr  Kerk 2015

Reacties zijn gesloten.