Stichting “Leechhiem”

 

 Stichting “Leechhiem”
   Contactgegevens

  Mevr. E. Romp
Doarpshûsleane 23
8633 JA Ysbrechtum
tel. 06-14299666
Email: leechhiem@ysbrechtum.com

Het dorpshuis wordt bestuurd door de Stichting “It Leechhiem”.

Het dorpshuis is gesticht om onderdak te bieden aan de verschillende verenigingen die Ysbrechtum rijk is. Van de geboden accommodatie wordt vrij intensief gebruikt gemaakt. Eigenlijk iedere dag is er wel een activiteit, behalve in het weekend. Zaterdag is er wel regelmatig een bijzondere activiteit. Op zondag is het dorpshuis in de regel gesloten. (Uitgezonderd in de maanden april tot en met begin september, gedurende het kaatsseizoen, wanneer er wordt gekaatst.)

Ons dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers

Ons dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers bestaan uit ploegen variërend van 5 tot 10 personen. Momenteel zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we over 8 ploegen beschikken. Elke ploeg draait een volledige week, dit wil zeggen van zaterdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur. Alles waarbij bediening gevraagd wordt in de betreffende week moet door de dienstdoende ploeg verzorgd worden. Door de bank genomen betekent dit dat elke vrijwilliger 2 avonden per 8 weken ‘aan de bak moet’. Aan het eind van een week waarin dienst is gedraaid moet het dorpshuis schoon achter gelaten worden voor de volgende ploeg. Iedere ploeg heeft een zogenaamde ploegleider. De ploegleider regelt met zijn ‘ploegmaten’ de diensten in de betreffende week.

ZONDER VRIJWILLIGERS KAN HET DORPSHUIS NIET BESTAAN!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

HarmJan Dijkstra –  voorzitter a.i.
Wieberen Postma –  penningmeester
Eke Romp –  secretaresse
Ate Pieter Annema –  lid (commissie onderhoud)
Paul Kuipers –  lid (dorpshuiscommissie)
Carla Speerstra –  lid
Dirk Anema –  lid
   
Het bestuur behartigd vooral het beleid ten aanzien van het dorpshuis. Hoe staan de financiën er voor, welke investeringen moeten/kunnen worden gepleegd, het huur- en prijzenbeleid en het vrijwilligersbeleid.

het bestuur wordt bijgestaan door de dorpshuiscommissie. De dorpshuiscommissie is belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken en het regelen en uitvoeren van allerlei noodzakelijke klussen, Daarbij moet onder meer gedacht worden aan voorraadbeheer, zaalverhuur, onderhoud accommodatie en het onderhouden van contacten met de vrijwilligers en ploegleiders. De commissie bestaat uit: Paul Kuipers, Eke Romp, Fred Sterk, Johannes Nieuwland en Willy van Beek.