Toanielploech ” ‘t Is sa ‘t Falt”

toneel01

 

 

Toanielploech ” ‘t Is sa ‘t Falt”

 

 


 

““t Is sa’t Falt is it toanielselskip fan Ysbrechtum.

It toanielselskip is oprjochte yn 1955. Alle jierren binne der 3 útfieringen yn febrewaris. Meastentiids yn it Frysk.
Ek is der in florerende jongereinôfdieling. Mei akteerlessen en it ynstudearjen fan in toanielstik. Op Supersneon yn april litte de jongste toanielspilers fan ús selskip sjen wat se kinne.

Ien fan de hichtepunten wie ús 50-jierrich bestean yn 2005, mei it iepenloftspul “Spul om neat” (fan Shakespeare) yn en om Epema State.

“t Is sa’t Falt is de toneelvereniging van Ysbrechtum.

De vereniging is opgericht in 1955. Ieder jaar zijn er 3 uitvoeringen in februari. Meestal in het Fries.
Ook is er een florerende jongerenpoot bij de vereniging.
Met acteerlessen en het instuderen van een toneelstuk. Op “Supersneon” in april laten de jongste toneelspelers van de vereniging zien wat ze kunnen.

Eén van de hoogtepunten was het 50-jarig jubileum in 2005, met het openluchtspel “Spul om neat”(van Shakespeare) in en rond Epema State.

 

        Contactgegevens016

     

            Marjan Eefting
            2e Woudstraat 15
            8606 CG Sneek
            Tel 0627258377
 
 
  Menu