Verslag Jaarvergadering Doarpsrounte

Beste dorpsbewoners,

23 maart jongstleden heeft de jaarvergadering van Doarpsrounte Ysbrechtum plaatsgevonden. Na het welkom heten van de aanwezige bezoekers opende voorzitter Corrie de Boer deze vergadering in het 50 jarig jubileum jaar met een brief die de oprichters van Doarpsrounte destijds hadden opgesteld, waarin ze de beweegredenen voor het oprichten hadden opgenomen.

Na deze brief ging de voorzitter verder met een aantal mededelingen:

Aanpassing Kleasterwei, Hascarstrjitte: deze straten zullen dit jaar door de gemeente opgeknapt worden en tevens voorzien worden van verkeersremmende voorzieningen. De Hascarstrjitte heeft hier aanstaande donderdag samen met de gemeente en Doarpsrounte een overleg over om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Pad de Rane: de gemeente gaat zorgdragen voor de aanleg van het pad tot aan het landgoed Epemastate. Jonkheer van Eysinga, tevens aanwezig, deelde mee dat hij gaat zorgdragen voor de verbinding aan het landgoed.

Douwe Tammingalân: verzoek om de honden in dit natuurgebied aan de lijn te houden.

Na deze medelingen zijn we verder gegaan met de andere agendapunten: de notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarsverslag en het financieel jaarsverslag, deze zijn allen doorgenomen en akkoord bevonden.

Tijdens deze jaarvergadering hebben er ook benoemingen plaatsgevonden, als bestuur heten we als algemeen bestuurslid van harte welkom Herman Bos. Tevens zijn deze avond als kaskommissieleden Jaap Anema en Gerke de Boer (reserve) benoemd.

En na een bestuursperiode van 11 jaar, hebben we afscheid genomen van Esther Meindersma. Esther bij deze nogmaals harstikke bedankt voor al je inzet in deze jaren!

Nadat de gehele agenda doorlopen was bedankte de voorzitter een ieder voor zijn aanwezigheid en was de jaarvergadering in het jubileum jaar afgerond.

Namens Doarpsrounte,

Richard Broersma

Secretaris.

Reacties zijn gesloten.