Ysbrechtum oan it wurd giet net troch

De kommisjeleden fan Artyst ha beslute moatten dat de literêre middei dy’t pland stie foar 26 novimber net troch giet. De middei wie al ûnder betingst yn it programma opnommen. Spitigernôch die bliken dat der te min materiaal wie om in programma mei gear te stâlen. Dus zegt het voort: Ysbrechtum komt niet aanzet woord.

Reacties zijn gesloten.