Kranslegging 4 mei

Dit jaar gaan de leerlingen van de basisscholen ( gr 5-8) uit Nijland, Folsgare en Ysbrechtum weer een krans leggen … Lees verder

Parasjute-jurk

In prachtich ferhaal fan Ary Meintema-Jeltema fan Mantgum. Yn’e 2e wrâldoarloch wenne hja yn Ysbrechtum, skean tsjinoer de âld skoalle. … Lees verder